ISO 14001:2015
Sustav upravljanja okolišem – poslovanje za 21. stoljeće

ISO 14001 je najpoznatiji sustav upravljanja okolišem, priznat kao internacionalni standard u više od 80 zemalja članica ISO organizacije. Iako certifikat prema ISO 14001 nije obavezan do sada je izdano više od 350 000 certifikata u 171 zemalja svijeta. Velikom uspjehu u prihvaćanju standarda ISO 14001 pridonijela je i kompatibilnost sa standardom ISO 9001 Sustav upravljanja kvalitetom.

Naš utjecaj na okoliš je u velikom porastu, u to nema sumnje. Intenzivan i sve brži razvoj znanosti i tehnologije u nekoliko posljednjih desetljeća te sve veći negativan utjecaj čovjekova djelovanja na okoliš doveli su do spoznaje da je isplativije ulagati u preventivu i spriječiti moguća zagađenja, nego popravljati posljedice ljudskog djelovanja.

Standardi grupe ISO 14000 pružaju praktične alate za odgovorno upravljanje okolišem. Međunarodnim konsenzusom razvijeno je oko 570 standarda za praćenje aspekata kao što su kvaliteta zraka, vode i tla, utjecaj buke i zračenja, kontrola prijevoza opasnih tvari i dr. koji su fokusirani na što lakše postizanje zadanih ciljeva prema odgovornom upravljanju okolišem.

Struktura norme ISO 14001:2015:

Nova revidirana norma ISO 14001:2015 uvodi potpuno novu strukturu te nove zahtjeve kao odgovor na promjene u industriji i povećane zahtjeve korisnika.Odgovarajući na ekološke izazove našeg planeta, ova revizija podržava organizacije u smanjenju utjecaja na okoliš i razumijevanje utjecaja okoliša na njihovo poslovanje.

Izvor: www.iso.org

Najčešća pitanja vezana uz novu verziju standarda ISO 14001:2015:

Zašto je standard ISO 14001:2004 revidiran?

ISO 14001 je oduvijek bio dobar alat za upravljanje okolišem u različitim tvrtkama. Sa novom verzijom dobijamo nešto strože (na dobar način) zahtjeve, ali oni su jasniji, dolaze sa objašnjenjima i kompatibilniji su sa ostalim standardima sustava upravljanja (kao npr. ISO 9001).

U početku, nova revizija je bila usmjerena na buduće izazove upravljanja okolišem, kroz teme kao što su "održivost i društvena odgovornost", "veza sa strateškim upravljanjem" te "utjecaj na okoliš u opskrbnom lancu ". Zatim je odlučeno da novi standard mora biti kompatibilniji sa ostalim sustavima upravljanja. I na kraju, bilo je potrebno provesti reviziju na osnovu provedenog istraživanja tijekom 2012./2013. godine.

Navedeno istraživanje je bilo usmjereno na dva glavna područja - u kojoj mjeri ISO 14001 treba obratiti pozornost na buduće izazove upravljanja okolišem i percipiranu vrijednost ISO 14001, kako za poslovno upravljanje, tako i za upravljanje okolišem. Rezultati ovog istraživanja su bili osnovni poticaj za izmjenu norme.

Stoga novo izdanje uzima u obzir najnovije promjene u praksi upravljanja okolišem, a odražava sve složenije, zahtjevnije i dinamičnije okruženje u kojem suvremene organizacije djeluju.

Koji su benefiti uvođenja nove norme?

Posjedovanje certifikata ISO 14001 zasigurno donosi komercijalnu vrijednost organizaciji, uključujući i smanjenje emisija stakleničkih plinova i modernije gospodarenje otpadom, kao i bolje upravljanje poslovnim rizicima te konkurentsku prednost. Dakle, donosi komercijalno dobro za posao, a ujedno i pomaže okolišu.

Da li će biti jako teško prijeći na novu verziju standarda, ako je organzacija već uspostavila Sustav sukladno zahtjevima ISO 14001:2004?

To ovisi o tome na koji je način dosad bio implementiran Vaš sustav. Ukoliko je najviša Uprava sudjelovala i razumjela pojam značajnih aspekata okoliša te je pojam zaštite okoliša bio sastavni dio strategije tvrtke, a upravljanje okolišem bilo prožeto kroz sve radne jedinice na svima razinama, posla će biti relativno malo. Ukoliko niste u ovoj situaciji, imate vremena do 2018 da implementirate sve promjene koje se traže od Vas.

Koje su osnovne razlike novog standarda ISO 14001:2015 u odnosu na prethodnu verziju?

 • Strateško usmjerenje: Zaštiti okoliša se daje veća važnost unutar poslovanja organizacije, uz uvjet da su ciljevi upravljanja okolišem dio strateških odluka društva. Ovim zahtjevima će se pokušati prevladati sklonost organzacija da zaštitu okoliša „guraju u kut“.
 • Rizici: Uz prepoznavanje utjecaja organizacije na okoliš, velika važnost je dana rizicima koji bi mogli utjecati na organizaciju. Također, dolazi do povećanog prepoznavanja utjecaja kao što su klimatske promjene i ograničenje prirodnih resursa, što je dosad bilo često zanemareno zbog nedovoljnog razumijevanja ovih problema. Vrijeme će pokazati da li će ove promjene poboljšati trenutnu situaciju.
 • Najviše vodstvo: Najviše vodstvo će biti uključenije i odgovornije za pitanja vezana uz okoliš. Oduvjek smo znali da je uključenog najvišeg vodstva od krucijalne važnosti, jer bez podrške vodstva sustav postaje ranjiv. Upravo ovaj zahtjev će predstavljati izazov za mnoge poduzetnike.
 • Okolišne performanse: Naglasak je na proaktivnoj inicijativi za zaštitu okoliša, a ne na dokumentaciji sustava. Jasno je da je korisno da je sustav sam po sebi uredan, ali istinska promjena zasigurno ne dolazi iz savršenog priručnika i loše implementacije onoga što je u priručniku definirano.
 • Životni vijek proizvoda: Primjenjujese na utjecaje proizvoda i usluga i može uključivati faze procesa kao što su ekstrakcija sirovina, projektiranje, proizvodnju, prijevoz, upotrebu i na kraju, postupanje na kraju životnog vijeka proizvoda.
 • Komunikacija: Komunikacija i angažman, iznutra i izvana, od vitalnog su značaja za poboljšanje upravljanja okolišem i nove smjernice su proširene u odnosu na stare zahtjeve, a odnosi se na bolje planiranje i strategiju općenito.
 • Struktura: Dokumentacija, struktura i terminologija sukladni su sa ostalim standardima, uključujući ISO 9001. Osnovna poglavlja norme su:
  1. Uvod
  2. Područje norme
  3. Normativne reference
  4. Termini i definicije: Prva tri poglavlja vrlo su slična normi iz 2004. godine. Dodana su tri nova pojma – lanac nabave, lanac vrijednosti i životni vijek proizvoda, koji ukazuju na širenje odgovornosti organizacija izvan fizičkih i pravih granica. Također jedna od bitnijih promjena je izostanak pojma preventivnih radnji, jer se smatra kako one nisu posebna tema, već komponenta svih radnji vezanih uz okoliš.
  5. Kontekst organizacije: Poglavlje opisuje razumijevanje organizacije u vezi s potrebama i očekivanjima zainteresiranih strana, utvrđivanje predmeta i područja sustava upravljanja okolišem.
  6. Vodstvo: U poglavlju se nalaze zahtjevi koji se odnose na opredijeljenost rukovodstva, politiku, uloge, odgovornosti i ovlaštenja u sustavu upravljanja okolišem.
  7. Planiranje: Novi zahtjevi odnose se na razmatranje životnog vijeka proizvoda odnosno usluge i uvjeta okoliša izvan organizacije i utvrđivanje ključnih indikatora efektivnosti za svaki cilj povezan sa okolišem.
  8. Podrška: U poglavlju su zahtjevi vezani za resurse, kompetentnost, razvoj svijesti, komuniciranje i dokumentiranje informacija.
  9. Funkcioniranje: U ovom poglavlju su zahtjevi za planiranje i nadzor nad sustavom upravljanja okolišem, kao i spremnost na reagiranje u izvanrednim situacijama te dodatni zahtjevi kojim se u sustav integriraju i procesi projektiranja i nabave.
  10. Vrednovanje performansi: Poglavlje uključuje praćenje i mjerenje, vrednovanje usklađenosti sa zakonima, interne provjere i preispitivanje od strane Uprave.
  11. Poboljšanje: Poglavlje donosi novi zahtjev koji se odnosi na demonstriranje stalnog poboljšavanja efektivnosti organizacije u vezi sa okolišem.

Standard ISO 14001:2015 je, kao i prethodne verzije, baziran na temelju PLAN-DO-CHECK-ACT ciklusa (PDCA cycle). Ovaj model jasno se ogleda u strukturi standarda. Tijekom faza planiranja (PLAN) organizacija sustavno razvija razumijevanje njenog utjecaja na okoliš i očekivanja različitih zainteresiranih strana. Organizacija uspostavlja ciljeve i potrebne procese kojima će postići rezultate u skladu s politikom okoliša. DO-faza je točka u kojoj organizacija provodi te procese. Tijekom CHECK-faze organizacija mora pratiti, mjeriti i izvještavati o rezultatima kako bi provjerila da li su ispunjeni planirani ciljevi. Nakon ove procjene mogu biti provedene daljnje mjere u cilju kontinuiranog poboljšavanja rezultata, tzv. ACT-faza.

Vaš IMPACTA tim
Za bilo kakve dodatne informacije slobodno
nam se obratite na info@impacta.hr.