Pet koraka do GLOBALG.A.P. certifikata i povećanja konkurentnosti na svjetskom tržištu

GLOBALG.A.P. je međunarodni standard namijenjen poljoprivrednim proizvođačima s ciljem osiguranja kvalitete i sigurnosti hrane. GLOBALG.A.P. standard postavlja visoke kriterije dobre poljoprivredne prakse prema međunarodno priznatim procedurama koje se odnose na sve aktivnosti na poljoprivrednom gospodarstvu.

Počeci GLOBALG.A.P.- a sežu u 1997. godinu kada je skupina britanskih trgovaca uvidjela povećanu zabrinutost kupaca za sigurnost hrane, utjecaj poljoprivrede na okoliš, zdravlje i sigurnost radnika te dobrobit životinja. Njihovo rješenje bilo je uskladiti vlastite standarde te razviti neovisni sustav certificiranja dobre poljoprivredne prakse – EUREPGAP - koji ubrzo postaje globalni standard za poljoprivrednu proizvodnju, tj. GLOBALG.A.P.
S više od 228 certificiranih proizvoda i više od 140.000 certificiranih proizvođača u više od 118 zemalja certificiranje prema GLOBALG.A.P. standardu pokazalo se kao idealno rješenje za dobru poljoprivrednu praksu.
GLOBALG.A.P. je danas vodeći svjetski program certificiranja poljoprivrednih proizvođača te se pojavljuje kao jedna od bitnih preporuka trgovačkih lanaca usmjerena prema dobavljačima poljoprivrednih proizvoda. Svaki proizvođač certificiran prema GLOBALG.A.P. standardima identificiran je u GLOBALG.A.P. bazi podataka s jedinstvenim 13-znamenkastim GGN brojem (GlobalG.A.P. Number) koji omogućava sljedivost prema svakom pojedinom proizvođaču i proizvodu.GLOBALG.A.P., localg.a.p i GLOBALG.A.P + Add-on - tri glavna certifikacijska proizvoda

GLOBALG.A.P. standard (IFA - Integrated Farm Assurance) sastoji se od Općih zahtjeva (General Rules) i Kontrolnih točaka i kriterija sukladnosti (CPCC - Control Points and Compliance Criteria). U 2015. godini provedena je revizija standarda te je objavljenja verzija 5 čiji zahtjevi postaju mandatorni 1.srpnja 2016.
U verziji 5 povećani su zahtjevi za okoliš te zdravlje i sigurnost radnika u segmentu:

 • rukovanja sredstvima za zaštitu bilja (PPP Plant Protection Products) - kriteriji i mjere za sprječavanje prenošenja sredstava sa i na susjedne parcele
 • energetske učinkovitosti - praćenje upotrebe energije, smanjenje korištenja neobnovljivih izvora energije, a povećanje obnovljivih i pravilno održavanje pripadajuće opreme
 • kontrole onečišćenja - plan gospodarenja otpadom sada uključuje ekološki sigurna područja (spremnici goriva, ulja i sl.)
 • odgovornog korištenja voda - promicanje učinkovitog i djelotvornog upravljanje vodama na gospodarstvu. Standard uključuje Plan upravljanja vodama i Plan procjene rizika za upravljanje vodama, koji postaju obvezni u srpnju 2017.
 • društvene odgovornosti - jačanje zahtjeva koji se odnose na prava radnika i radne uvjete.

GLOBALG.A.P. standard je baziran na modulima i sastoji se od:

 • Osnove za sve proizvođače (All Farm Base Module) koji daje zajedničke zahtjeve za cjelokupnu poljoprivrednu proizvodnju
 • Modula područja primjene (Scope Module) koji definira jasne kriterije bazirane na različitim zahtjevima za različite sektore proizvodnje hrane: Biljna osnova, Stočarstvo i Akvakultura
 • Podsektorskih modula (Pod-scope Module) koji pokrivaju određenu grupu proizvoda i različite aspekte proizvodnje hrane u proizvodnom lancu

Primjenjiv je u slijedećim proizvodnim granama:

1.) Biljna osnova (Voće i povrće, Cvijeće i ukrasno bilje, Ratarske kulture, Zelena kava, Čaj)

Biljna osnova obuhvaća sve aktivnosti proizvodnje određene grupe proizvoda: aktivnosti prije sadnje/sjetve (priprema tla), upotreba gnojiva, rasadni materijal, zaštitu bilja, korištenje strojeva i opreme, postupak branja/žetve, tretiranje proizvoda nakon branja, skladištenje.
Sadni materijal ima veliku važnost u poljoprivrednoj proizvodnji te je radi lakšeg pronalaska pouzdanih i sigurnih izvora sadnog materijala napravljen standard GLOBAL G.A.P. Sadni materijali koji služi kao dokaz usklađenosti proizvođača sadnog materijala sa zahtjevima GG. Tim standardom postavljeni su jasni kriteriji za sljedivosti, korištenja gnojiva, vrste tla, tretiranje štetnika, zbrinjavanje otpada i sprečavanje zagađenja kako bi se proizveo siguran i održiv sadni materijal.


2.) Stočarstvo (Ovčarstvo, Mljekarstvo, Govedarstvo, Svinjogojstvo, Peradarstvo, Prijevoz žive stoke)

Stočarstvo obuhvaća sve korake uzgoja stoke: registraciju i identifikaciju porijekla, infrastrukturne objekte, uvjete uzgoja, brigu o zdravlju i higijeni životinja, čišćenje objekata, opskrbu hranom i vodom, postupke klanja, prerade i prijevoza.
Proizvođači u modulu Stočarstvo također trebaju osigurati pouzdane izvore stočne hrane. Stočna hrana igra veliku ulogu duž cijelog lanca uzgoja stoke. Kriteriji proizvodnje i izvora sirovina za stočnu hranu, te proces pripreme i skladištenja definirani su standardom GLOBALG.A.P. Stočna hrana. Standard je namijenjen za proizvodnju stočne hrane kojom se opskrbljuju GG certificirani proizvođači. Proizvođači koji na vlastitom imanju uzgajaju i pripremaju stočnu hranu nisu obvezni posjedovati certifikat, ali bi se trebali pridržavati njegovih zahtjeva.
Uz osnovne kriterije standarda za stočarstvo i standarda za stočnu hranu jednako je važan i standard GLOBALG.A.P. Prijevoz stoke. Standard postavlja kriterije za prijevoz stoke sa gospodarstva na gospodarstvo i sa gospodarstva u klaonicu. Standard se dodjeljuje tvrtkama za prijevoz stoke te se odnosi na sve prijevoznike i prijevozna sredstva za prijevoz na udaljenost većoj od 65 km. GLOBALG.A.P. certificirani poljoprivrednici koji prevoze stoku na udaljenosti manjoj od 65 km ne moraju posjedovati ovaj dodatni standard, ali moraju poštivati njegove osnovne kriterije.


3.) Akvakultura

Standard GLOBALG.A.P. Akvakultura odnosi na proizvodnju riba, rakova i školjaka. Postavlja kriterije za cijeli lanac proizvodnje od mrjestilišta, dobavljača hrane, izlova pa do prerade proizvoda. Proizvođačima u akvakulturi (ali i ostalim proizvođačima) visoku razinu transparentnosti i integriteta daje standard GLOBALG.A.P. Lanac opskrbe. Ovaj standard određuje status proizvoda od poljoprivrednog gospodarstva do trgovca hranom te postavlja stroge kriterije rukovanja proizvodom. Standard daje dodanu vrijednost proizvodu na tržištu kao i samom proizvođaču, te dodatnu sigurnost krajnjim korisnicima.
Proizvođačima u akvakulturi zahvaljujući suradnji GLOBALG.A.P.-a i Friends of the Sea (FOS) može biti dodijeljen i FOS logo, kao dodana vrijednost uz bazični GLOBALG.A.P. certifikat. FOS Add-on kriteriji obuhvaćaju utjecaj na vodni sediment, pristup pitkoj vodi lokalne zajednice, ribolovna područja i socijalni utjecaj u skladu s GRASP-om.


Ostali standardi

Standardi localg.a.p i GLOBALG.A.P. + Add-on su programi za razvoj prilagođenih rješenja prema specifičnim potrebama lokacija ili klijenata (socijalna osjetljivost, dobrobit životinja).
Dobra poljoprivredna praksa ne odnosi se samo na poljoprivredne proizvode već i na ljude. U tu svrhu članovi GLOBAL G.A.P. razvili su Add-on proizvod GRASP (GLOBAL G.A.P. Risk Assessment on Social Practice). To je neobavezan standard koji je razvijen u cilju razvoja društvene odgovornosti, prije svega u cilju osiguranja zdravlja, sigurnosti i dobrobiti zaposlenika na gospodarstvu. Audit standarda GRASP moguće je izvršiti zajedno sa auditom GLOBAL G.A.P. standarda. GRASP pomaže proizvođačima uspostaviti dobar sustav socijalnog upravljanja čime se štiti jedan od najvažnijih resursa na gospodarstvu - ljudi.
U 2011. godini GLOBALG.A.P. kreira i Add-on proizvod GLOBAL G.A.P. Dobrobit životinja. Ovaj dobrovoljni dodatak donosi kriterije za dobrobit životinja koje nadilaze zakonske uvjete. Postoje dva seta kriterija, za tovne piliće i svinje. Kriteriji su razvijeni na temelju znanstvenih spoznaja, ekonomski održivih i prikladnih za nadzor.
Prema zahtjevima industrije i uz potporu norveških proizvođača akvakulture razvijen je Add-on proizvod GLOBAL G.A.P. Responsible Operations Standard (ROS). Cilj dodatka je poboljšati održivost proizvodnje stočne hrane u akvakulturi i stočarskoj proizvodnji kroz smanjenje potrošnje energije i vode, ispuštanje stakleničkih plinova, zbrinjavanje otpadnih voda, odgovornim izborom poljoprivrednih i morskih krmiva iz održive proizvodnje, deklariranjem proizvoda o učinkovitosti hrane, utjecaja na okoliš i sadržaja genetski modificiranih organizama (GMO), te promicanjem društvenog angažmana u lokalnim zajednicama.

Pet koraka do GLOBAL G.A.P. certifikata i povećanja konkurentnosti na tržištu:

 1. Kontaktirajte svog konzultanta te zajedno s njim napravite GAP-analizu stanja vašeg gospodarstva u odnosu na zahtjeve GLOBALG.A.P.
 2. Pronađite certifikacijsku agenciju u svojoj zemlji, registrirajte se i preuzmite svoj GGN broj
 3. Kreirajte svoj sustav uz pomoć konzultanta te provedite internu provjeru
 4. Dogovorite prvi audit sa ovlaštenom GLOBALG.A.P. certifikacijskom agencijom
 5. Nakon uspješno provedenog audita u skladu sa zahtjevima iz standarda, dobit ćete GLOBAL G.A.P. certifikat za izabrano područje u trajanju od jedne godine, nakon čega slijedi ponovna provjera u skladu sa zahtjevima sustava
Vaš IMPACTA tim
Za bilo kakve dodatne informacije slobodno
nam se obratite na info@impacta.hr.